Fotoalbum

Ferraty v Hallstattu

Awasinovy fotky z roverské výpravy.